Dette er et faktum etter at fylkesmannen i Telemark ble slått sammen med Vestfold. Dette medfører en ny praksis i dispensasjonssaker for tiltak i strandsonen som i de fleste saker fører til avslag og månedsvis med byråkratiske høringer både hos fylkeskommunen og fylkesmannen.

Man kan selvsagt ha et poeng i å si at praksisen med bokstavelig tolkning av lov og statlige planretningslinjer gir lik behandling i det sammenslåtte fylket, men det får store konsekvenser for vedlikeholdsarbeider i Kragerø sin strandsone. Grunnen til dette er at planverket i Kragerø ikke er godt nok i forhold til ultraortodoks tolkning av byggevirksomhet, vedlikehold og standardheving i skjærgården!

Som leder av hovedutvalg for plan og bygg ser jeg at det må gjøres noe med planverket i kommunen så fort som overhodet mulig. Jeg frykter at man vil miste grunnlaget for store deler av Kragerø sin over 500 ansatte i byggenæring, når nesten alt av tiltak på eksisterende bygninger i skjærgården blir stoppet av fylkesmannen!

Kragerø må snarest få innført byggegrense i kommuneplanen for allerede bebygde områder i strandsonen. I tillegg bør bolig og hytteområder vises som nettopp boliger og fritidsboliger med riktige kart farger i stedet for å vises som bygninger i landskap natur og friluftsområde (LNF).

Dette må gjøres med en snarlig oppstart av en kommunedelplan for å tegne inn strekene på kartet slik at normalt bygge og vedlikeholdsarbeid kan fortsette! Mange kommuner har lagt inn byggegrenser i arealplanene sine. Kragerø kan med enkelthet kopiere Porsgrunn sine prinsipper for byggegrense, samt skjele til prinsippene i Nordland fylkeskommunes veileder for funksjonell strandsone når våre grenser skal trekkes opp.

Når Kragerø får etablert en byggegrense vil saker som det medieomtalte erstatningsnaustet til fastboende Thore Gunnar Thoresen på Furuholmen bli administrativt godkjent uten dispensasjon. De siste 10 år har bygge og anleggsvirksomhet gitt byen vår i overkant av 500 arbeidsplasser. Med full stopp i skjærgården er det kun kort tid før mange av disse må søke seg til andre bransjer eller lediggang. Dit må vi ikke komme!

Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Kragerø kommune har et høyt antall dispensasjoner sammenlignet med andre kystkommuner med et stort utbyggingspress, skriver Sivilombudsmannen i sin rapport om dispensasjonssaker i Kragerø. Han skriver videre at «Dette kan indikere at kommunen i for liten grad benytter kommuneplanen og reguleringsplaner som styringsverktøy når det gjelder arealforvaltning i strandsonen. Ombudsmannen minner om at lovgiver har ment at dispensasjon skal være en snever unntaksregel som skal brukes med forsiktighet, og at det er forvaltning gjennom arealplanlegging som er hovedregelen».

Politikerne i Kragerø må ta signalene og starte arbeidet med byggegrenser, populært kalt funksjonell strandsone i en ny kommunedelplan slik at behovet for dispensasjoner opphører! Vi kan ikke vente på at kommuneplanen skal rulleres.

Henriette Fluer Vikre
leder av hovedutvalg for plan og bygg