Nye Veier AS skal bygge ny E18 Tvedestrand–Dørdal i Bamble som skal gå gjennom kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei og Tvedestrand. I 2021 ble det lagt frem et planforslag om bygging av en 4-felts motorvei på denne strekningen som skulle skjære gjennom større områder urørt natur. Dette forslaget møtte sterk kritikk fra flere hold, og det er nå igangsatt en ny planprosess for å finne bedre løsninger.

Naturvernforbundet mener det er svært viktig at det utredes et alternativ for ny E18 Tvedestrand–Bamble som vektlegger gjenbruk av deler av dagens vei og 2/3-felts vei med midtrekkverk og fartsgrense 90 km/t. Vi ser en slik løsning som hensiktsmessig da størstedelen av veistrekningen holder forholdsvis god standard. Dette utelukker imidlertid ikke omlegginger i ny trasé på kortere delstrekninger for å løse særskilte utfordringer, eksempelvis på deler av veien mellom Lunde og Songe i Tvedestrand. Naturvernforbundet har i et kostnadsoverslag for en 2/3-felts løsning lagt inn en to kilometer lang toløps tunnel – altså med til sammen fire felt – i det nevnte området for å hensynta bebyggelse langs strekningen. Til tross for tunnel ender et 2/3-felts alternativ opp med å koste om lag 80 prosent mindre enn løsningen som er foreslått i det opprinnelige planforslaget. Dette eksempelet viser at dersom vi velger en 2/3-felts vei vil det være mer penger i potten til å gjennomføre lokale avbøtende tiltak, samt til å lage gode tilførselsveier.

I dagens debatt om veiutbygging heter det at vi må bygge veier for framtida. Det er vi i Naturvernforbundet enige i. Siden verden står i en klima- og naturkrise innebærer å bygge for framtida at vi i større grad må ta hensyn til natur, artsmangfold og klimagassutslipp ved veiutbygginger. Bygging av en 4-felts vei innebærer vesentlig større arealinngrep, klimagassutslipp og økonomiske kostnader enn en 2/3-felts vei. Skal bygging av 4-felts vei kunne forsvares må nytteeffekten være vesentlig høyere enn ved en 2/3-felts vei. For E18 Tvedestrand-Bamble kan vi ikke se at dette er tilfellet. For persontransporten er det kun en marginal forskjell i reisetid mellom en 4-felts vei med fartsgrense 90–100 km/t og en 2/3-felts vei med fartsgrense 90 km/t. For tungtransporten innebærer det ingen forskjell i reisetid da denne uansett begrenses av en maksimal tillatt hastighet på 80 km/t. Videre har en 2/3-felts vei med fartsgrense 90 km/t ti prosent lavere ulykkesrisiko enn en 4-felts vei med fartsgrense 110 km/t ifølge vegvesenet.

Nye Veier skal ifølge egne vedtekter prioritere utbygginger med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Bygging av en 2/3-felts vei på strekningen Tvedestrand–Bamble innebærer betydelig mindre naturinngrep, klimagassutslipp og økonomiske kostnader enn en 4-felts vei og er følgelig et mye gunstigere alternativ samfunnsøkonomisk sett. Naturvernforbundet mener det derfor er svært viktig at en videre planprosess inkluderer et alternativ med 2/3-felts vei og slik prioriterer utbedring og vedlikehold av eksisterende fylkes- og riksveinett. Vi ser frem til en konstruktiv utredningsprosess som gir politikerne muligheter til å velge gode løsninger for innbyggere, natur og klima og slik bygge ny E18 for framtida!

Naturvernforbundet i Telemark