valg 09Når NHO direktør i Telemark, Nikolai Boye, går ut og kritiserer bankene for å bremse verdiskapningen er det god grunn til å ta dette på alvor. Jeg har sjøl deltatt på en rekke initiativ som NHO-Telemark har tatt overfor stortingsvalgskandidatene siden mars i år. Dette har vært politiske paneldebatter, informasjonsutvekslinger og bedriftsbesøk.

For meg har disse arrangementene vært udelt lærerike og positive opplevelser, og NHO Telemark fortjener ros for den måten de har inkludert hele den politiske bredden på i disse initiativene.

Under ett av bedriftsbesøkene merket jeg meg en av næringslivslederne si at han opplevde at bankene var mer opptatt av å bygge bankens egenkapital og ta ut store utbytter enn å bistå næringslivet med nødvendig kapital. Dette er ganske kraftig skyts, og kunne like gjerne vært en uttalelse fra representanter for partiet Rødt. Men det var det ikke. Til sammenlikning:

Rødts partileder Torstein Dahle sa i forbindelse med regjeringens bankpakke på 50 milliarder i februar i år at forretningsbankene og de største sparebankene er profittmotivet det styrende, og med risikable markeder har de derfor ruget på pengene og vært opptatt av å sikre lederne bonuser og gi utbytte til eierne. Det er et umulig grunnlag å bygge så viktige samfunnsinstitusjoner på. Forutsetningen for at bankene skal kunne brukes som effektive virkemidler i politikken, er at de faktisk overtas av staten. Rødt mener at tida er overmoden for å nasjonalisere bankene.

Det er et paradoks å oppleve bankenes manglende vilje til å bistå næringslivet i Telemark slik at eksisterende arbeidsplasser kan sikres, og nye arbeidsplasser skapes når bankene har blitt tilført flere hundrede milliarder i krisestøtte nettopp for å unngå denne effekten.

Fra flere av bedriftene som vi har besøkt sammen med NHO meldes det om den samme opplevelsen. Frykten for likviditets- og kapitalproblemer i relativ nær framtid pga. bankenes manglende vilje til å bidra er overhengende for flere. Det som også kjennetegner denne situasjonen i Telemark er at den rammer alt fra store industrikonsern til små og mellomstore bedrifter, og den truer arbeidsplassutviklinga i fylket.

Rødt foretok i vår en analyse av Telemarks situasjon når det gjelder flere forhold. Ett av områdene vi så på var utviklinga av industriarbeidsplasser som viste en nedgang på 3.000 arbeidsplasser i industrifylket Telemark de siste 50 årene, mens resten av landet hatt en økning på 30.000 industriarbeidsplasser i samme periode. Analysene Rødt gjorde indikerte også at vi ligger langt bak landsgjennomsnittet med tanke på arbeidsplasser knyttet til landbruk, høyere utdanning, helse- og omsorg og kultur til tross for den sentrale geografiske plasseringen i Sørøst-Norge.

Dagen etter at vår analyse var lagt fram for offentligheten i august i år kunne NHO-Telemark legge fram tall fra Telemarksforskning som ytterligere forsterket det inntrykket som Rødts analyse viste.

Rapporten som omhandlet etableringer i Telemark 2008 viste at Telemark blir rangert som nr. 14 av 19 fylker når det gjelder etableringsfrekvens, justert for bransjestrukturen i fylket. Samtlige av våre nabofylker gjør det bedre enn Telemark. Dette har ikke bare med finanskrisa å gjøre, for den situasjonen er av internasjonal karakter og berører alle fylker.

Rammebetingelsene for å sikre eksisterende, og for å etablere nye arbeidsplasser i Telemark er et viktig for Rødt.

Krisepakkene som ble gitt til bankene ble i virkeligheten i stor grad gavepakker til banker og finansinstitusjoner. Det var, og er, en helt forfeilet politikk at staten pøser ut hundrevis av milliarder skapt av arbeidsfolk i Norge for å hjelpe dem som er medansvarlige for krisa.

Rødt Telemark går til derfor til valg på å styrke Innovasjon Norges posisjon i forhold til å kunne bistå bedrifter i Telemark med risikokapital og kapital for nødvendige investeringer for å motvirke den tendensen som har preget Telemark de siste årene. Vi har ikke råd til å miste flere nyetableringer, som vi gjorde da Norsk Titanium valgte å plassere den nye titanproduksjonen i utlandet istedenfor på Rjukan. Årsaken var at Næringsdepartementet og Innovasjon Norge ikke hadde muskler (eller verktøy) til å bistå slik det opprinnelig hadde blitt lagt opp til.

Rødt vil også arbeide for langsiktige industrikraftavtaler med vilkår som sikrer industriproduksjon i Telemark, og som vil være avgjørende viktig for kraftkrevende industri i Telemark, og vi vil arbeide for gjennomføring av gassrør til Grenland ved statlig utbygging og garantier.

Asgeir Drugli, 1.-kandidat for Rødt Telemark