valg 09I 2008 kom den rødgrønne regjeringen med en forskrift som gir de tillitsvalgte et verktøy mot sosial dumping. Tillitsvalgte får rett til innsyn i arbeidsvilkårene hos underleverandører og oppdragsgivere får plikt til å påse at underleverandørene følger kravene i allmengjøringsforskrifter.

Fagforbundet Telemark ser dette som et godt eksempel på hvor viktig det er med en regjering som jobber med oss og ikke mot oss. Dette verktøyet mot sosial dumping hadde ikke blitt vedtatt i en borgerlig regjering. Frp og Høyre stemte mot innføring av forskriften i Stortinget. De er mot innsynsrett for tillitsvalgte og at hovedleverandører må ta ansvar nedover i kontaktkjeden. De er imot å lovfeste norske vilkår i offentlig kontrakter og regulering av vikarbyråene.

Sosial dumping vil si at utenlandske arbeidstakere utsettes for brudd på regler om arbeidsmiljø, arbeidstid og bostandard, eller at de tilbys lønn som er uakseptabelt lave i forhold til norske arbeidstakere.

Sosial dumping er en trussel mot bedrifter som opptrer seriøst og følger reglene i arbeidslivet. De kan miste kontrakter til billigere og useriøse, og det vil i neste omgang gå ut over våre arbeidsplasser og sette lønns og arbeidsvilkår under press.

Det er flere grunner til at sosial dumping er uønsket i Norge, og kan true nåværende velferdssystem. Det er derfor denne kampen føres av fagforeninger, myndigheter og arbeidsgivere i fellesskap. Alle tar et ansvar fordi det er felles interesser.

Men ikke Frp som setter kampen mot kollektive avtaler og fri konkurranse foran kampen om bevaring av velferdssamfunnet. De går derfor i mange tilfeller lenger enn arbeidsgiverne i å svekke arbeidstakernes rettigheter.

Vi som er medlemmer i et fagforbund innen LO har "Frihet, likhet og solidaritet" som en felles ideologisk plattform. Det er derfor uforenlig for oss og stemme på partier som motarbeider tiltak som er i overensstemmelse med dette.

Fagforbundet Telemark anbefaler å stemme på et av de rød-grønne partiene for å fortsette kampen for et rettferdig samfunn og partier som er med oss – ikke mot oss!

Samfunnspolitisk utvalg,

Fagforbundet Telemark,

Sigfred Steinhaug