Jeg ferdes mye «ute i skjæra», og er en av flere fastboende som bruker båten store deler av året, også på kveldstid, etter mørkets frambrudd.

Derfor er det svært viktig at fyrlyktene er synlige, og ikke forstyrres av «falske lys». Slike falske lys kan være sterke lyspunkter satt opp på kaier rundt om i skjærgården. Dette gjør det svært vanskelig å ferdes trygt i skjærgården, særlig tidlig på våren, og når det mørkner ut på seinsommeren og høsten.

Er ikke havnevesenet i Kragerø Kystverkets forlengede arm lokalt? Ifølge havne- og farvannslovens §14 er tiltak som kan påvirke sikker ferdsel på sjøen søknadspliktig. Har Kragerø kommune forsikret seg om at bryggeanlegg i Kragerø, hvor lys er satt opp, ikke hindrer sikker ferdsel på sjøen?

Jeg oppfordrer ansvarlig myndighet til å ta en tur rundt i skjærgården for å sikre at anlegg rundt omkring faktisk er lovlige, og at de ikke utgjør en fare for oss som daglig er avhengig av båten både i arbeid og fritid? Jeg er mer enn villig til å være guide på turen.

For å illustrere dette, legges ved et bilde fra Langaarsund, som til fulle viser hvordan kraftig lys på en brygge fullstendig overskygger fyrlykta litt lenger sør i sundet (privat foto).

Det medfører stor fare for å gå grunner der sundet er på det smaleste. Dette må det tas tak i. Det er slik flere steder i skjærgården, med de farene for grunnstøting det medfører. Dette må det ryddes opp i snarest.

Dag Westhrin