Til ordfører Grunde Knudsen.

Det er flott at bopliktsaken løftes opp av dere slik jeg ser fra reportasje i KV. Skåtøy Vel vil svært gjerne bidra her.

Et lite bomiljø som Skåtøy er spesielt sårbart når vi har mistanker om at fler og fler ikke overholder boplikten. Problematikken oppleves nok ekstra prekær for oss i og med at det er så få bolighus det er snakk om.

Vi har i lengre tid planlagt et bredt anlagt møte om dette her ute. Vårt ønske var å få noen fra plan og bygg til å orientere om reglene som gjelder og hvilke unntak som finnes. En slags voksenopplæring først. Dette fordi regelverket ikke fremstår klart for oss «på gulvet». Vi har dessverre ikke fått dette til da man skylder på stor saksmengde. Dette syntes vi det er vanskelig å akseptere. Vi vil jo svært gjerne være med å bidra til løsninger og innser at saken er vanskelig også for dere og at alle gode krefter bør forenes.

Hva tenker du at vi som velforening kunne bidra med?

Er det f.eks. interessant for dere at Skåtøy Vel melder fra om boliger vi mener ikke bebos? Hva mener dere det er formålstjenlig at vi som velforening kan bidra med?

Vi kommer også til å invitere byens meglere til dette møtet. Slik vi ser det kan disse også bidra mye i denne saken, noe som vi ikke er så sikre på at de gjør pr. nå.

I det nevnte møtet hadde vi tenkt å invitere politikere og eiendomsmeklere. Vi registrerer at det ikke er noen politiske partier som ønsker å skrote boplikten …

Det sentrale: Hjelp oss å få til et slikt møte og gi oss råd for hvordan vi bør møte denne utfordringen i praksis. Det er vårt bomiljø som forringes. Møtet kan kanskje også ses på som forebygging. Vi ser på kommunens velforeninger og meglerbransjen som institusjoner som kan bidra å hjelpe kommunen i denne saken.


Med vennlig hilsen Styret Skåtøy Vel
v/Leder Randi Roer